O projektu "EVA a EDA"

  Základní informace o didaktickém filmovém
  projektu "S Evou a Edou bezpečně v silničním
  provozu".
  Projektu byla na základě
odborného posudku
  MŠMT udělena  záštita
Ministerstva školství,
  mládeže a tělovýchovy a záštita
Policie České
  republiky
.

1.CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU:

Žáci mladšího školního věku.

2.ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:

Téma dopravní výchova, výchova k bezpečnému
chování v silničním provozu.

3.CÍL PROJEKTU:

Didaktické DVD směřuje k bezproblémovému
zvládnutí problematiky bezpečnosti v silničním
provozu pro žáky mladšího školního věku.

Didaktické DVD zábavnou formou přibližuje   problematiku bezpečnosti v silničním provozu
cílové skupině. V návaznosti na další materiály pro výuku tématu přispívá k položení základů bezpečného chování v silničním provozu.
Cílem je působit v oblasti prevence na žáky mladšího školního věku. Zefektivnit a zatraktivnit výchovně-vzdělávací proces na ZŠ.
Přispět k rozvoji klíčových kompetencí cílových skupin.

4. PŘEDMĚT PROJEKTU:

Předmětem projektu je netradičně pojatý výukový materiál-didaktické DVD s tématikou bezpečnosti v silničním provozu.

5.POPIS PŘEDMĚTU PROJEKTU:

Didaktické DVD obsahuje zábavnou formu podané lekce dopravní výchovy.
Náplní jednotlivých lekcí jsou základní okruhy dopravní výchovy, které plní prvotní informaci pro žáky dané věkové skupiny.

Na základě získaných zkušeností pak budou žáci schopni přijímat další informace z dané oblasti.

Díky interaktivitě a multimediálnosti může být  DVD  pomocníkem při klasické výuce.

Splňuje zejména kritérium názornosti a kreativity ve výuce. Výuku zjednoduší a zefektivní.

Didaktické DVD splňuje požadavky rámcového vzdělávacího programu a může se stát dobrou pomůckou při uskutečňování školních vzdělávacích programů základního vzdělání na školách.

6. OBSAH PŘEDMĚTU PROJEKTU:

Obsahově je DVD rozděleno do pěti lekcí.

Každá lekce je zaměřena na jeden specifický okruh z oblasti bezpečnosti v silničním provozu.

Lekce tvoří dvě části.
První část je samostatná výuka problematiky a druhá část je víceméně opakovací.
V první části proběhne netradiční výklad daného okruhu (např. Přecházení silnice) a ve druhé části dojde k zopakování formou písničky.

Díky jednoduchému, avšak propracovanému textu dochází k upevnění probírané látky.

Délka jednoho dílu je cca 10 minut.

1.Lekce - Chodci
2.Lekce – Viditelnost
3.Lekce – Dopravní značky
4.Lekce – Kolo
5.Lekce – Bezpečnostní pásy

6. ZPRACOVÁNÍ A DOPAD DIDAKTICKÉHO DVD:

Téma bezpečnosti v silničním provozu je netradičně zpracováno použitím situačních comicsových obrázků a postaviček, které spolu
s animací zvyšují zájem dětí a odlehčují obsah učiva.

Comics je zasazen do prostředí třídy, školy, hřiště
a míst, která jsou dětem blízká a kde se mohou setkat s ostatními účastníky silničního provozu 
a s pravidly bezpečnosti.

Hlavními hrdiny jsou děti a policista, který je
s chováním v silničním provozu seznamuje.
Na závěr první části lekce se mohou žáci
s hlavními hrdiny naučit básničku, která z tématu vychází.
V druhé části si pak žáci spolu s hlavními hrdiny zazpívat písničku, která dané téma podporuje a zejména slouží k opakování a upevnění učiva.

Použité postupy vedou děti k přemýšlení a objevování.

Vzhledem k pozitivnímu působení na osobnost dítěte dochází k žádoucí personifikaci dětí
s "hlavními hrdiny"příběhů a k navození správných postojů k bezpečnému a nebezpečnému chování v silničním provozu.

Tyto skutečnosti znásobují přínos tohoto didaktického materiálu.

7. POUŽITÍ VÝUKOVÉHO DVD NA ŠKOLÁCH:

Pedagog může didaktické DVD použít přímo ve výuce, ať už v souvislosti s jinými výukovými materiály nebo bez nich.

Může je použít jako motivaci, výklad i opakování. Může pracovat s počítačem, dvd recordérem nebo na interaktivní tabuli.

Výhodou DVD je možnost kdykoliv použít pauzu, dát žákům čas na oddych, zopakovat si látku, dovysvětlit pojmy či informace nebo další část lekce nechat na další vyučovací hodinu.

Vhodné je použití didaktických DVD pro projektové vyučování, v družině, kroužcích nebo na školách v přírodě.

   Odborný posudek
         
Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy

   Záštita 
         
Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy

    Záštita
           Policie České republiky